Regulamin

Regulamin warsztatów kulinarnych SPOON Adrian Feliks

&1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem warsztatów kulinarnych jest SPOON Adrian Feliks z siedzibą w Czeladzi przy ulicy Okrzei 3, posługująca się numerem NIP: 634-231-03-10 i numerem REGON: 142047974 (zwana dalej ,,Organizatorem”).
 2. Internauta, który zdecyduje się na skorzystanie z usługi (zwany dalej ,,Uczestnikiem”), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez SPOON Adrian Feliks, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na potrzeby realizacji warsztatów kulinarnych oraz w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży, jak również na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych przez firmę SPOON Adrian Feliks. Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)
 3. Każdy uczestnik warsztatów jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 4. Nie zapoznanie się z niniejszym regulaminem nie zwalnia uczestnika kursu z jego przestrzegania.
 5. Zgłoszenie do udziału w warsztatach organizowanych przez SPOON Adrian Feliks jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

&2 INFOROMACJE OGÓLNE O WARSZTATACH

 1. Warsztaty kulinarne organizowane są w salach kulinarnych dla osób dorosłych lub dzieci pod opieką osób dorosłych (warsztaty dedykowane dla dzieci). Za dzieci biorące udział w warsztatach odpowiedzialność ponoszą ich opiekuni.
 2. Warsztaty odbywają się w salach wskazanych na stronie internetowej www.spoonkursy.pl, przy opisie poszczególnych warsztatów (Chorzów, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza) lub w innym miejscu wskazanym na stronie internetowej www.spoonkursy.pl przez SPOON Adrian Feliks.
 3. Uczestnik zgłaszając udział w warsztatach akceptuje zaprezentowane na stronie www.spoonkursy.pl szczegóły dotyczące warsztatów.
 4. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona i określana przez Organizatora.
 5. Czas trwania warsztatów określa Organizator i informuje o nim przy opisie danych warsztatów. Biorąc pod uwagę różny poziom umiejętności Uczestników, Organizator, po uzyskaniu zgody Uczestników, zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub skrócenia warsztatów, żeby Uczestnicy mogli wykonać zaplanowane potrawy. Na prośbę Uczestników, prowadzący może też skrócić warsztaty, bądź zmienić ich program.
 6. Warsztaty mogą być prowadzone przez jedną, dwie lub więcej osób.
 7. Organizator informuje, że do przygotowania wszystkich potraw podczas prowadzenia warsztatów wykorzystywane są produkty mogące wywoływać reakcje alergiczne u niektórych osób
  (np. orzechy, migdały, ryby itd.). Każdy Uczestnik, znając stan swojego zdrowia i wyrażając zgodę na uczestnictwo w warsztatach, zobowiązuje się wziąć ten fakt pod uwagę. W przypadku uczestniczenia w warsztatach, Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad żywieniowych, które nie spowodują zagrożenia dla jego zdrowia. W przypadku wątpliwości co do zawartości przygotowywanych potraw należy skonsultować się z kucharzem prowadzącym warsztaty. Organizator zastrzega, że podawany w opisie warsztatów program (lista potraw) nie zawiera szczegółowego opisu składników wykorzystywanych do przygotowania tych potraw. Tego typu informacje Uczestnik może uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem kontakt@spoonkursy.pl
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania warsztatów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i wykorzystywania zdjęć w swoich materiałach i administrowanych przez siebie mediach elektronicznych, a Uczestnik wyraża na to zgodę bez żadnych roszczeń.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w zakresie potraw, które są przygotowywane na warsztatach, o ile nie zmienia to charakteru warsztatów ani ich zakresu.

&3 ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA, CENA I PŁATNOŚĆ

 1. Uczestnik rezerwuje miejsce/miejsca na warsztatach przez wybranie tematu i daty warsztatów, poprzez zakup biletu na stronie internetowej www.spoonkursy.pl. Po wykonaniu tych czynności następuje wstępna rezerwacja miejsca, która jest ważna przez okres 3 dni.
 2. Pełna rezerwacja następuje po wpłaceniu całości pieniędzy na konto bankowe SPOON Adrian Feliks, w tytule podając nazwę warsztatów oraz imię i nazwisko uczestnika.
 3. Brak wpłaty pieniędzy w wymaganym terminie stanowi domniemanie, że Uczestnik zrezygnował z udziału w warsztatach.
 4. O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
 5. Uczestnik, który dokonał zakupu warsztatów jest informowany o przyjęciu zapisu na warsztaty oraz o przyjęciu płatności informacją mailową przez Organizatora.
 6. Cena warsztatów jest określana przez Organizatora i podawana do wiadomości przy opisie danych warsztatów na stronie www.spoonkursy.pl. Ceny kursów to ceny brutto za jedną osobę – chyba że w opisie warsztatów wyraźnie zostanie zaznaczona cena dla dwóch osób.
 7. Organizator ma prawo stosować rabaty od ceny podanej przy danych warsztatach.
 8. Opłata za uczestnictwo w warsztatach obejmuje:
  – zajęcia grupowe z prowadzącym
  – wszystkie artykuły spożywcze niezbędne do uczestnictwa w warsztatach
  – korzystanie ze wszystkich sprzętów kuchennych niezbędnych do uczestnictwa w warsztatach
  – wydrukowane przepisy potraw przygotowywanych podczas warsztatów
  – udostępnienie fartucha kuchennego na czas zajęć
  – wodę, kawę i herbatę do korzystania podczas warsztatów (ew. inne napoje ujęte w opisie danych warsztatów).

&4 REZYGNACJA, ODWOŁANIE WARSZTATÓW

 1. Opłata wniesiona przez Uczestnika oznacza wykupienie miejsca na wybranych warsztatach kulinarnych.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w wybranych warsztatach, jednak nie później niż 7 dni roboczych przez rozpoczęciem warsztatów, uczestnikowi przysługuje zwrot 100% wpłaconej kwoty. W przypadku późniejszej rezygnacji z warsztatów, lecz nie później niż 5 dni roboczych przez rozpoczęciem warsztatów, uczestnik zostaje obciążony kwotą w wysokości 50% jego wartości. Po tym terminie, wpłaty nie podlegają zwrotowi.
 3. Uczestnik ma prawo do przeniesienia poniesionej opłaty jako opłaty za inny warsztat, jednak nie później niż na 7 dni przed odbyciem się warsztatu z którego chce zrezygnować, na rzecz innego warsztatu.
 4. Nieobecność na warsztatach wiąże się z utratą dokonanej wpłaty.
 5. Uczestnik w przypadku braku możliwości uczestniczenia w wykupionych warsztatach, może wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w tych warsztatach zamiast niego. Uczestnik musi o takiej zmianie poinformować organizatora drogą e-mailową, na adres kontakt@spoonkursy.pl, najpóźniej 1 dzień przez rozpoczęciem warsztatów, których ta zmiana dotyczy. Uczestnictwo tej osoby w warsztatach jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez nią niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania lub przesunięcia warsztatów na inny termin, z powodu nie zebrania się minimalnej, określonej przy opisie warsztatów liczby uczestników lub
  z przyczyn od niego niezależnych.
 7. Odwołując dane warsztaty Organizator może zaproponować Uczestnikowi inny termin warsztatów o tej samej, bądź innej tematyce. W przypadku braku zgody Uczestnika na zmianę, Organizator dokonuje zwrotu Uczestnikowi wniesionej przez niego opłaty w terminie trzech dni roboczych od dnia poinformowania go przez Uczestnika o braku zgody na zmianę.

&5 VOUCHER

 1. Możliwe jest wykupienie przez Uczestnika vouchera upominkowego, który znajduje się w zakładce http://spoonkursy.pl/voucher/ . W celu zakupu Vouchera należy skontaktować się z Organizatorem telefoniczne lub e-mailowo.
 2. Uczestnik ma możliwość wykupienia 3 rodzajów voucherów:
  a. Voucher o wartości 150zł, który umożliwia wzięcie udziału we wszystkich warsztatach do kwoty 150 zł włącznie,
  b. Voucher o wartości 190, który umożliwia wzięcie udziału we wszystkich warsztatach do kwoty 190 zł włącznie,
  c. Voucher na wybrane przez Uczestnika warsztaty kulinarne, które są zamieszczone na stronie internetowej http://spoonkursy.pl/kalendarz/ po potwierdzeniu przez Organizatora dostępności miejsca.
 3. Każdy z voucherów jest jednorazowy. Różnica w cenie między warsztatami, a voucherem nie jest przez Organizatora zwracania, ani w żaden inny sposób refundowana.
 4. Po uiszczeniu wpłaty na konto Organizatora, osoba kupująca otrzymuje voucher w wersji elektronicznej na podany przez niego adres mailowy lub za pośrednictwem poczty na wskazany adres. Istnieje również możliwość odbioru osobistego po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu. Osoba kupująca może przekazać voucher dowolnej osobie, która weźmie udział w warsztatach zamiast osoby kupującej.
 5. W przypadku zakupu Vouchera o określonej wartości osoba obdarzona voucherem upominkowym, aby móc wziąć udział w danych warsztatach, powinna wybrać warsztaty zgodne z ceną z vouchera i pod opisem wybranych zajęć wpisać swoje dane, a następnie w opozycji „Komentarz / Nr Vouchera” wybrać jego numer .
 6. W przypadku zakupu Vouchera na wybrane przez warsztaty kulinarne rezerwowane, miejsce dla osoby obdarzonej voucherem upominkowym rezerwowane jest automatycznie wraz z zakupem.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość obdarowania wyznaczonych Uczestników warsztatów voucherem rabatowym.
 8. Voucher rabatowy upoważnia Uczestnika do określonej na voucherze zniżki na wszystkie warsztaty dostępne na stronie http://spoonkursy.pl/kalendarz/
 9. W celu skorzystania ze zniżki należy wybrać warsztaty i pod opisem wybranych zajęć wpisać swoje dane, a następnie w pozycji „Wiadomość dla organizatora” wpisać numer vouchera.
 10. Każdy voucher podarunkowy/rabatowy może zostać wykorzystany tylko przez jedną osobę i tylko jednorazowo. Za przekazanie Vouchera umożliwiającego skorzystanie z warsztatów oraz poinformowania o warunkach uczestnictwa w warsztatach określonych w niniejszym Regulaminie odpowiada osoba kupująca voucher.
 11. Voucher po jego wydaniu osobie kupującej/Uczestnikowi nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości, ani w części, nie może również zostać zwrócony Organizatorowi.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Vouchery, które po przekazaniu osobie kupującej / Uczestnikowi zostały utracone lub uszkodzone.
 13. Osobie kupującej, osobie obdarzonej oraz Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora z tytułu utraty, kradzieży, zniszczenia Vouchera, czy utraty jego ważności zgodnie z pkt. 14 poniżej.
 14. Data ważności podana jest na Voucherze.
 15. W przypadku rezygnacji z warsztatów lub ich odwołania obowiązują zapisy z &4 REZYGNACJA, ODWOŁANIE WARSZTATÓW niniejszego regulaminu.

&6 OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA

 1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podczas warsztatów podstawowych zasad higieny.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń prowadzącego warsztat oraz zasad bhp obowiązujących na Sali.
 3. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o występujących u niego chorobach zakaźnych (np. żółtaczka), których jest świadom, oraz o uczuleniach i przeciwwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla jego zdrowia podczas warsztatów, w których bierze udział. Poinformowanie Organizatora nie zwalnia Uczestnika z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad związanych z odżywianiem i higieną, które wynikają z jego sytuacji zdrowotnej.
 4. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas warsztatów sobie samemu bądź innym Uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.
 5. Uczestnik odpowiada za szkody urządzeń/sprzętu/mienia wyrządzone podczas warsztatów, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.

&7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili. Zmiana nie dotyczy Uczestników, którzy wykupili warsztaty i zaakceptowali Regulamin, chyba że wyrażą zgodę na taką zmianę.

Polityka prywatności

Strona „www.spoonkursy.pl” zwana dalej jako Strona, administrowana jest przez Spoon Adrian Feliks. Administrator świadomy, jak ważne są poufność oraz jasne zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, poniżej określa zasady prywatności.

Gromadzenie danych

I. Wszelkie dane pochodzące od użytkowników Strony gromadzone są na dwa sposoby:

 • informacje wprowadzane dobrowolnie przez użytkownika – poprzez wypełnienie i wysłanie formularzy:  kontaktu, zapisu na newslettera, wysłanie wiadomości e-mail na podane na Stronie adresy poczty elektronicznej;
 • informacje uzyskiwane podczas korzystania ze Strony  – wśród nich mogą być:
  • ciasteczka (z ang. tzw. „cookies”) czyli pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.

II. Spoon Adrian Feliks jest administratorem danychWszelkie czynności związane z funkcjonowaniem Strony podejmuje poprzez swoje działania administrator danych Spoon Adrian Feliks oraz upoważnieni pracownicy.

Dane osobowe

Strona zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z uzyskanymi danymi osobowymi. Oznacza to, że uzyskane dane pod żadnym pozorem nikomu nie są udostępniane. W większości przypadków dane, o które prosimy, to imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Newsletter

Subskrybentom naszego newslettera wysyłamy informacje o promocjach i nowościach w naszej ofercie. Żadne inne informacje nie będą wysyłane. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie otrzymywać więcej informacji z newslettera, może w dowolnym momencie anulować subskrypcję przez wpisanie swojego adresu e-mail i zaznaczenie „usuń”. Do zapisania swojego imienia i adresu e-mail w bazie newslettera konieczne jest wpisanie danych w odpowiednim okienku na stronie www oraz odpowiedź na otrzymany pocztą elektroniczną list.

Cookies

I. Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony.

II. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.

III. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników Strony.

IV. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach.

V. Strona przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:

 • właściwego dopasowania Strony do potrzeb użytkowników;
 • zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika;
 • tworzenia statystyk oglądalności Strony;

VI. Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Strony.

        Wykorzystywanie danych


I. Dane zbierane w ramach Strony służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony Strony.
II. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom lub organizacjom ani osobom, które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami Strony. Jednakże dostęp do danych mogą posiadać także firmy:

 • Facebook poprzez obecność wtyczek społecznościowych i przycisków udostępniania treści „Lubię to”, „Polecam”, „Rekomenduję”;

III. Strona zapewnia użytkownikom realizację uprawnień wynikających z przepisów art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo odwołania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych w przypadkach określonych w przepisach.

           Bezpieczeństwo


I. Strona dokłada wszelkich starań, aby chronić system przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, programy antywirusowe, zabezpieczenie dostępu do komputera za pomocą hasła i loginu oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.
II. Strona zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.

Postanowienia końcowe

Strona zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym czasie. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób naszą Stronę obowiązuje aktualna polityka prywatności. Zmiany w polityce prywatności nie odnoszą się do zasady głównej: zachowania tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim informacji uzyskanych od klientów.


Regulamin świadczenia usługi przesyłania informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej.

1. Wydawcą Newslettera jest Spoon Adrian Feliks z siedzibą w Czeladzi, przy ul. Okrzei 3 („Wydawca”).

2. W ramach usługi przesyłania informacji handlowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Subskrybenta adres e-mail wysyłana jest przez Wydawcę informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) („Newsletter”).

3. Usługa subskrypcji Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego użytkownika serwisu www.spoonkursy.pl, („Subskrybenta”), po aktywacji usługi, zgodnie z pkt 5 Regulaminu.

4. Newsletter zawiera między innymi zaproszenie na warsztaty kulinarne, opis aktualnej oferty handlowej sklepu internetowego, informacje o pozostałych wydarzeniach z udziałem Wydawcy.

5. Aktywacja usługi wysyłania Newslettera przez Subskrybenta następuje poprzez:

a) wpisanie w treści „Rezerwacja na warsztaty kulinarne” lub „Formularzu Kontaktowym” adresu e-mail Subskrybenta i zaznaczenie pola „Chcę otrzymywać newsletter z informacjami o wydarzeniach w Spoon Studio oraz prowadzonej sprzedaży produktów w sklepie internetowym”. Wyrażam zgodę na przetrwarzanie moich danych osobowych przez Spoon Adrian Feliks i akceptuję Regulamin” oraz aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Subskrybenta adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji lub

b) wpisanie w odpowiednim formularzu „Newsletter” na oznaczonych stronach serwisu www.spoonkursy.pl adresu e-mail, na który Subskrybent chce otrzymywać Newsletter oraz aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Subskrybenta adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji.

6. Brak potwierdzenia poprawnej weryfikacji adresu e-mail Subskrybenta, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 30 dniach od daty rejestracji.

7. Korzystanie przez Subskrybenta z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

8. Zamówienie przez Subskrybenta usługi wysyłania Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Subskrybenta przez Spoon Adrian Feliks i na przesyłanie informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

9. Administratorem danych osobowych jest Spoon Adrian Feliks z siedzibą w Czeladz (41-205) przy ul. Okrzei 3. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Subskrybentowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

10. Każdy Newsletter zawiera:

a) informację o Wydawcy,

b) wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki,

c) informację o sposobie rezygnowania z usługi.

11. Każdy Subskrybent Newslettera może zrezygnować jego otrzymywania poprzez:

a) kliknięcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości lub

b) wpisanie w formularzu kontaktowym na oznaczonych stronach serwisu www.spoonkursy.pl. oświadczenia o rezygnacji z otrzymywania Newslettera oraz aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Subskrybenta adres, w celu potwierdzenia rezygnacji z subskrypcji Newslettera.

Po wykonaniu jednej z powyższych czynności Subskrybent zostaje wykreślony z listy subskrypcyjnej Newslettera.

12. Adres e-mail, podany przez Subskrybenta dla celów korzystania z Newslettera nie będzie przekazywany podmiotom trzecim bez zgody Subskrybenta.

13. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści „Regulaminu Newslettera” bez uprzedniego informowania o tym fakcie Subskrybentów. Aktualna treść Regulaminu będzie zamieszczona na stronie serwisu www.spoonkursy.pl.

14. Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@spoonkursy.pl. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.

15. Wydawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego i nieistniejącego adresu e-mail Subskrybenta z listy Subskrybentów bez podania przyczyny.

16. Wydawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi wysyłania Newslettera dla wszystkich lub dla poszczególnych Subskrybentów bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu Subskrybentów (Subskrybenta) o takim fakcie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.